ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ " ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส" ครั้งที่ 7
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสากล ขุนพล
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:04   อ่าน 283 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ " ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส" ครั้งที่ 7
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัญญภัทร เหมือนดวง
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:03   อ่าน 277 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ " ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส" ครั้งที่ 7
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลพิชญ์ ทองศิริ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:02   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปรมพร นาคสังข์
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:00   อ่าน 251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 4 กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศุภกิจรัตนากุล
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,19:13   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย จากคะแนนรวมทุกรายวิชา การสอบเตรียมความพร้อม Pretest ม.1 รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริมณี หนูภักดี
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,17:21   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย จากคะแนนรวมทุกรายวิชา การสอบเตรียมความพร้อม Pretest ม.1 รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธนัญชนก ชังช่างเรือ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,17:17   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E - Book ) ระดับชั้น ป.4 - 6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนทัศน์ ทองแก้ว ป.6/3 เด็กหญิงพิชญพัฒน์ พิมาน ป.6/3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2555,07:43   อ่าน 2879 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ประเภทโปรแกรมนำเสนอ ( Microsoft PowerPoint ) ระดับชั้น ป.4 - 6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรลักษณ์ นุ้ยดำ ป.6/3 เด็กหญิงสิริรัตน์ ช่วยเต็ม ป.6/3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2555,07:28   อ่าน 6533 ครั้ง