คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัญชิดา เหมะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาริฉัตร พังแพร่
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วุฒิวงศ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพิชชา เม้งหิ้นต้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิศา เสือมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรดา ชาญนคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพมพิชชา อยู่จตุรัส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชญา วรรณกร
ตำแหน่ง : กรรรมการ
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา สุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง Mep5)
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญชรส ตันหยง
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง ป. 5/1)
ระดับชั้น : ป. 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา คมสุวรรณวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง ป.5/2)
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธารัตน์ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลิสรา เดชทุ่งคา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ติชิลา ชอบตรง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียาวรรณ เกื้อกาญจน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :