คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิวิมล เรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย เหล่าสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เสาหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ช่วยเต็ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสุรชัย ชยธฺมโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย มุจจลินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล เรืองธัมรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณี ยอดทุ่งคา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสพัฒน์ กลับชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เทเวศ กิตติพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร สุขแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประภากร คำออน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0874726667
อีเมล์ : waikoon07@gmail.com