บุคลากรทางการศึกษา

นายชัยพร เรียบร้อย
ช่างไม้ 4

นางนัทริน พรหมเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชฎาทิพย์ จันทร์ชาวนา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน

นางอวยพร ชนะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวยุธิดา ทรัพย์มาช่วย
เจ้าหน้าที่ ICT Talent บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวปรีดา สิทธิพันธ์
นักการภารโรง

นางชวนพิศ บุญมี
นักการภารโรง