สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวนิสา ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถกลรัตน์ อิ่มแช่ม
ครู คศ.1

นางสาวปอถัก คำเหยียด
ครู คศ.1

นายพงศธร ชูสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ทองเสนา
ครู คศ.1