สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริพร แสงสุริวงศ์
ครู คศ.3

นางสมจิต จามจุฬี
ครู คศ.3

นางศิริพร โชติกวณิชย์
ครู คศ.3

นายนฤนาท บุญละพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3

นางสาวปุณรดา ศรีนาค
ครูผู้ช่วย