สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเจียมจิตร สิงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายจตุพล นาคเทพ
ครูผู้ช่วย

นางชูใจ หอมลาภ
ครู คศ.3

นางสาวทิตยา มีลาภ
ครู คศ.1

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริวรรณ สำลีร่วง
ครูผู้ช่วย