สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิไลพร แก้วสวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลญา วชิรประภา
ครูชำนาญการ

นายสหรัฐ เดชแสง
ครู

นางสุวรรณา เพ็ชรจร
ครูชำนาญการพิเศษ