สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอภัยวงศ์ แสนมา
ครู คศ.1

นางสาวเกศรา ลายสันทัด
ครู คศ.1

นางสาวอรดา คุ้มอินทร์
ครู คศ.1

นางสุภา ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนาภรณ์ เครือเมฆ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา
ครู คศ.1