สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุพัตรา ไชยโคตร
ครูผู้ช่วย

นางปาจรีย์ ขวัญพะงุ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา กิตติเจริญผล
ครูผู้ช่วย