ปฐมวัย

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 0854711971

นางสาวธนวรรณ โทธานี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้น
ครูชำนาญการ

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง