เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 189) 11 ม.ค. 66
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 447) 23 ต.ค. 65
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 507) 12 ส.ค. 65
ยกระดับความสามารถและศักยภาพผู้เรียนด้วยการร้อง เต้น เล่นดนตรี (วงโยธวาทิต) (อ่าน 416) 05 ส.ค. 65
วิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ยิ้ม - ไหว้ ทักทายกัน ส่งสัญญาณแห่งมิตรภาพ (อ่าน 405) 05 ส.ค. 65
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 409) 05 ส.ค. 65
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมโลเดียนหนูน้อยสร้างรอยยิ้ม (อ่าน 416) 05 ส.ค. 65
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 347) 05 ส.ค. 65
การพัฒนาผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสร้างความคงทน ร่วมกับชุดกิจกรรม Math Warm Up (อ่าน 364) 05 ส.ค. 65
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ บันได 5 ขั้นสู่การจัดการเรียนการสอน (อ่าน 323) 05 ส.ค. 65
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) การยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้วยกระบวนการ TEAMS (อ่าน 255) 05 ส.ค. 65
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์(Best Practices) (อ่าน 239) 05 ส.ค. 65
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 249) 03 ส.ค. 65
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 323) 03 ส.ค. 65
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) (อ่าน 435) 26 มิ.ย. 65