ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต รัตนกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ส.ค. 81 - 10 ต.ค. 81
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิ้ม พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ต.ค.81-12 ต.ค.82
ชื่อ-นามสกุล : นายยัง เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ค. 82 - 6 มิ.ย. 87
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ บุญญกาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิ.ย. 87 - 1 ส.ค. 92
ชื่อ-นามสกุล : นายน้ำ รักษ์รัตนาการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 92-21 ธ.ค.11
ชื่อ-นามสกุล : นายเบญญา บุญญกาศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มี.ค.12-30 ก.ย.35
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล คำสุริยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค.36 - 12 ก.พ.39
ชื่อ-นามสกุล : นายพนิช ชอบตรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มี.ค. 39 - 30 ก.ย.55
ชื่อ-นามสกุล : นายทวิช ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 59
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ศรีนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562
เบอร์โทรศัพท์ : 0874726667
อีเมล์ : waikoon07@gmail.com