ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>โปรแกรม GSP 5
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.46 KB 31
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.09 KB 30
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.08 KB 14
>บันทึกการอบรม (PA) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 149
>VDO เรื่อง "การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) " 5977
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 51774
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 48335
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 48451
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 48431
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 48390
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48420
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 48504
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48575
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48507
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48522
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48239
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48541
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48548
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 48429
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48334
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48577
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48287