ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.46 KB 1
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.09 KB 7
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.08 KB 7
>บันทึกการอบรม (PA) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 139
>VDO เรื่อง "การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) " 5951
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 51630
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 48319
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 48444
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 48406
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 48364
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48411
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 48477
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48564
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48483
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48514
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48232
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48516
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48540
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 48407
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48327
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48554
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48275