เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชอนุบาลสวี
http://www.youtube.com/watch?v=0zjLaQ_K_OA