วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
  โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)  เป็นองค์กรชั้นนำที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง


พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และรับผิดชอบต่อสังคม
2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในด้านการใช้  การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
6.พัฒนาและสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

เป้าประสงค์ (Goal)
1.นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  มีความรู้สามารถสื่อสารสองภาษาตามมาตรฐานสากลได้ 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัย และมารยาทที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
3.ครูเป็นครูมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นวิชาการและสื่อสารสองภาษา
5.โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอก  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
8.โรงเรียนมีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.3 KB