จุดเน้น / กลยุทธ์
จุดเน้น / กลยุทธ์
จุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียน

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
      สื่อสารสองภาษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ เสริมทักษะชีวิตสู่ความเป็นพลโลก

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพโดยใช้กระบวนการ PLC

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
      การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์ OBECQA

กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
     โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สากล
  กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.24 KB