ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 3,250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุงในปีการศึกษา
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22 ตุลาคม พ.ศ.2541
งบประมาณ : 2,548,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 20,900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 23,240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเสริมเหล็ก 3 ชั้น(สปช.2/28)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17. ตค. 2538
งบประมาณ : 3,250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเสริมเหล็ก 3 ชั้น(216/ล ปรับปรุง46)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18. มค. 2558
งบประมาณ : 20,900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเสริมเหล็ก 4 ชั้น(318ล/55ข เขตแผ่นดินไหว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25. มิย. 2561
งบประมาณ : 23,214,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์(206/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22. กย. 2541
งบประมาณ : 2,548,000
เพิ่มเติม..